POLITYKA PRYWATNOŚCI

OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2018 R

Przeglądając stronę LIGHTONLINE dostępną pod nazwami domen https://www.lightonline.fr; https://www.lightonline.pl; ; (zwana dalej « Witryną »), użytkownicy są zobowiązani do przekazywania danych osobowych.

W związku z tym niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników o warunkach korzystania z ich danych i ich praw.

Witryna jest zgodna z francuskimi i europejskimi normami dotyczącymi ochrony prywatności i danych osobowych, w szczególności z Ustawą nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. Dotyczącą danych, plików i wolności, zmienioną przez ustawę 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r. I rozporządzenie europejskie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

1/ Podmiot odpowiedzialny

Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest SAS 111, uproszczona spółka akcyjna, zarejestrowana w Paryskim Rejestrze Handlowym i Dzialności gospodarczych pod numerem 483 743 985, której siedziba mieści się przy 7 rue 29 Juillet 75001, Paryż (zwany dalej « SAS 111 »).

2/ Charakter zbieranych danych

Dane gromadzone na Witrynie to te, które umożliwiają SAS 111 identyfikację użytkowników bezpośrednio lub pośrednio.

Może to obejmować dane osobowe, takie jak nazwisko, imię, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, datę urodzenia, płeć lub dane połączeniowe, takie jak adres IP i dane przeglądania jak ciasteczka (cookies).

Użytkownicy, którzy przekazują dane osobowe w imieniu osoby trzeciej, muszą potwierdzić, że posiadają zgodę tejże strony na wykorzystanie przez Witrynę, publikację i/lub rozpowszechnianie na Stronie danych o charakterze personalnym.

3/ Cel gromadzenia danych

Dane osobowe gromadzone na Stronie wykorzystywane są w następujących celach:

 • - Rejestracja i uwierzytelnienie użytkownika;
 • - Przetwarzanie i dostawa zamówień klienta;
 • - Interakcja z sieciami społecznościowymi;
 • - Emisja biuletynów i komunikacja w celach komercyjnych;
 • - Zbiór recenzji użytkowników.

Ponadto SAS 111 zastrzega sobie prawo do stosowania technik profilowania w celu dostarczania produktów lub usług dostosowanych do ich użytkowników.

Ponadto SAS 111 może również wykorzystywać dane do wypełnienia swoich prawnych i/lub regulacyjnych zobowiązań.

Pliki cookie lub inne sposoby rejestrowania zbieranych danych są wykorzystywane przez Witrynę lub strony trzecie oraz dostawców usług na Stronie, w celu identyfikacji użytkowników i rejestracji ich preferencji wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez użytkownika.

4/ Czas gromadzenia danych

Dane zebrane przez SAS 111 są swobodnie przekazywane przez użytkownika.

Dane osobowe są zbierane podczas korzystania z Witryny, szczególnie gdy użytkownik:

 • - otwiera konto na Witrynie;
 • - przegląda strony Witryny;
 • - rejestruje się do elektronicznego biuletynu;
 • - wysyła zapytanie do SAS 111 za pośrednictwem formularza kontaktowego.
5/ Zgoda

Polityka prywatności jest systematycznie zgłaszana użytkownikom podczas rejestracji w Witrynie i/lub rejestracjo do biuletynu. W rzeczywistości utworzenie konta i/lub prośba o przynależność do biuletynu oznacza wyraźną, pełną i całkowitą akceptację przez użytkownika zasad poufności.

Zaznaczając pole: "Zapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję fakt, że moje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane dla celów i czasu trwania przewidzianych w polityce prywatności", użytkownik zgadza się, że jego dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez SAS 111 i/lub jego partnerów.

WAŻNE: UWAGA DLA UŻYTKOWNIKÓW : KAŻDA NAWIGACJA NA WITRYNIE PO PUBLIKACJI OBECNEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI OZNACZA PEŁNĄ JEJ AKCEPTACJĘ.

Jeśli użytkownik chce wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych, wystarczy, że przejdzie do swojego konta i kliknie w link "Chcesz trwale usunąć swoje konto klienta w serwisie LightOnline, wiedząc, że usunięcie konta spowoduje usunięcie wszystkich Twoich danych osobowych?".

6/ Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych zgromadzonych na Witrynie są przede wszystkim SAS 111.

Inni odbiorcy mogą mieć dostęp do danych osobowych. Są to, w zależności od przypadku, podmioty z grupy SASO, do której należy SAS 111, dostawcy lub podwykonawcy SAS 111 (administracja strony, marketing, dostawcy, dostawcy usług transportowych itp.). Listę odbiorców można sprawdzić w dowolnym momencie na prośbę użytkowników.

W przypadku zmiany kontroli nad SAS 111, przejęcia, postępowania zbiorowego lub sprzedaży aktywów SAS 111, dane zebrane przez SAS 111 mogą zostać przekazane stronom trzecim.

W przypadku, gdy jest to wymagane przez prawo, przed przekazaniem danych zbierana będzie zgoda użytkownika lub zostanie ustalona możliwość odmowy.

7/ Okres przechowywania

Dane osobowe zebranych użytkowników są przechowywane przez okres pięciu (5) lat od ostatniego zamówienia lub ostatniej wizyty na Witrynie.

8/ Prawa użytkownika

Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku dotyczącą komputerów, plików i wolności, zmienionej ustawą 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 roku oraz rozporządzenia Europejskiej 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych użytkownik posiada:

 • - prawo dostępu do swoich danych;
 • - prawo do poprawiania swoich danych;
 • - prawo do usuwania swoich danych;
 • - prawo do sprzeciwiania się wykorzystywaniu jego danych;
 • - prawo do ograniczenia swoich danych;
 • - prawo do przenoszenia swoich danych.

Użytkownik, który chce dochodzić swoich praw, może wysłać swoje żądanie pocztą elektroniczną lub pocztą na następujące adresy:

 • • pocztą tradycyjną : LightOnline - 7 Rue du 29 Juillet - 75001 PARIS
 • • pocztą elektroniczną na adres info@lightonline.pl

W razie chęci skorzystania z tych praw, użytkownik musi wysłać do SAS 111 elementy niezbędne do jego identyfikacji: imię, nazwisko, e-mail i ewentualnie adres pocztowy. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jego wniosek musi być podpisany, wraz z kserokopią dowodu osobistego noszących jego podpis i adres na który chce otrzymać odpowiedź w przypadku realizacji prawa odmówienia.

SAS 111 zobowiązuje się odpowiedzieć w ciągu maksymalnie jednego (1) miesiąca od otrzymania pełnego wniosku użytkownika. Ze względu na złożoność operacji i/lub liczby wniosków termin ten może zostać przedłużony do dwóch (2) miesięcy, pod warunkiem, że SAS 111 powiadamia użytkownika w ciągu jednego (1) miesiąca od otrzymania wniosku o przyczynach odroczenia.

Jeśli SAS 111 nie zareaguje na żądanie użytkownika, SAS 111 poinformuje najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku o powodach jego bezczynności.

SAS 111 informuje użytkowników o przysługującym im prawie do zgłoszenia roszczenia do CNIL.